PSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ “เมืองที่ดี” ควรเป็นอย่างไร?

การยอมให้มีความหลายหลาย ซับซ้อน แต่เป็นระบบจะทำให้เมืองมีความตื่นเต้น และเกิดสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ (Creativity) ได้ง่าย