OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของประชุมการใช้ Digital painting พัฒนาจาก text สู่ picture /animation สำหรับ digital assessment platform

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทีมที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ได้กำหนดจัดการประชุมการใช้ Digital painting พัฒนาจาก text สู่ picture /animation สำหรับ digital assessment platform ผ่านระบบ ZOOM conference ขึ้น ภายหลังจากที่ทีมที่ปรึกษาฯ ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ หลายสถาบัน อันประกอบด้วย ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ คือ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ นำโดย ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ อาจารย์สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี ดร.ณาน เรืองธรรมศิลป์ และทีมวิจัยจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข.ที่รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาระบบประเมิน machine learning and data analytic ประกอบด้วย ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ฝ่ายอำนวยการและประสานงาน อ.ณรงค์เดช มหาศิริกุล คุณสุภาวดี แก้วคำแสน และคุณภาภรณ์ เรืองวิชา ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างเครื่องมือที่เชื่อมต่อชุดข้อมูลเครื่องมือประเมินฉบับ paper pencil ไปสู่ digital assessment platform แล้ว โดยการประชุมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการพูดคุยรายละเอียดการใช้ Digital painting พัฒนาจาก text สู่ picture /animation สำหรับ digital assessment platform เท่านั้น แต่ทว่ายังได้เชื่อมต่อถึงการวางแผนการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่บุคลากรของสำนักงาน ปปช. และการฝึกปฏิบัติพื้นที่จริง ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ด้วย