ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือลงพื้นที่จริงทดลองการใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือในทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะทำงาน ลงพื้นที่จริง เพื่อทำการทดลองการใช้เครื่องมือประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (ฉบับทดลองใช้ paper-pencil) กับผู้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในระดับประถมศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย ผู้บริหาร ครูผู้สอน (ผู้ควบคุมเก็บข้อมูลในฐานะผู้ใช้) และผู้ปกครอง ในฐานะผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ (user experienced)  พร้อมสอบถามความเข้าใจภาษา เวลาที่ใช้  และรับฟังการสะท้อนข้อมูลวิจัย ก่อนนำข้อมูลส่งต่อทีมพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมแบบดิจิทัล Digital Assessment Platform ต่อไป อนึ่งจากการลงพื้นที่ทดลองการใช้เครื่องมือฉบับ paper-pencil ในแต่ละครั้ง ใช้เวลาโดยประมาณ5-10 นาทีขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วของเด็กนักเรียนแต่ละคน