OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาเครื่องมือ

ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ทีมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ได้จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาขั้นต้นจากทีมที่ปรึกษาแล้ว โดยนำมาทดลองใช้ในการประเมินกับนักศึกษา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการหาความเที่ยงตรงเชิงความสอดคล้องภายใน ทั้งในกรณีที่แบบประเมินพฤติกรรมเป็นแบบสอบถามหรือหาความเชื่อมั่นของการสังเกต และในกรณีที่แบบประเมินเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และนำมาสู่การปรับปรุงเครื่องมือก่อนที่จะนำไป ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือต่อไป