OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของลงนามในสัญญา พร้อมประชุมเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความชื่อสัตย์สุจริต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต นั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้กำหนดให้มีการลงนามในสัญญา พร้อมจัดการประชุมเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาดำเนินการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความชื่อสัตย์สุจริต ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สัญญา ธรรมศักดิ์) สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ) อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยในช่วงแรกของการประชุม ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มามอบนโยบาย ทิศทางและความคาดหวังการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ต่อด้วย นางสุปรียา บุญสนิท ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านทุจริตศึกษา ๑ ได้เล่าถึงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและผลการขับเคลื่อนหลักสูตร
จากนั้นเป็นการพูดคุย การเตรียมความพร้อมและกำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการ เครือข่าย และกลไกการสนับสนุน Requirement การสร้างเครื่องมือ และการวัดผล รูปแบบรายงาน รูปแบบระบบโปรแกรม/แอปพลิเคชัน ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลใน รูปแบบ online ชุดเครื่องมือการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต (Tool Kits) การจัดประชุม Conference การพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Training for Trainer) โดย คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และปิดท้ายด้วยการนำเสนอของ ทีมที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการร่วมงานระหว่าง ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผ่านระบบ Google Meet) ในการนำเข้าของ รายชื่อโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่ได้มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ จำนวน 2,220 แห่ง โดยกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต นั้น คือ สถานศึกษา 3,000 แห่ง ทั้งสังกัด สพฐ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวง อว. และผู้ที่ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 คน โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ คือ 6 เดือน
อนึ่ง ในส่วนของทีมที่ปรึกษาฯ นั้นประกอบไปด้วย นักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ หลายสถาบัน ได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ คือ ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี ม บูรพา ดร.ณาน เรืองธรรมศิลป์ ในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.สุริยานนท์ พลสิม จากวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข.ที่รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาระบบประเมิน machine learning and data analytic ประกอบด้วย รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ฝ่ายอำนวยการและประสานงาน อ.ณรงค์เดช มหาศิริกุล คุณสุภาวดี แก้วคำแสน และคุณภาภรณ์ เรืองวิชา