นักวิจัยประจำศูนย์

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น