การอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for PR & สื่อผลงานการวิจัยเพื่อสาธารณะ (สำหรับ LC และ LCC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for PR & สื่อผลงานการวิจัยเพื่อสาธารณะ (สำหรับ LC และ LCC)ในครั้งนี้ เป็นตัวชี้วัดในการเผยแพร่สื่อสารสาธารณะของโครงการวิจัย