การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) วันที่ 26 กันยายน 2565