ภาพกิจกรรมเสริมสร้างกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมือง

ส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยข้อมูลและความร่วมมือระดับประเทศ โดย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอวช. และ สกสว. 

#ปฎิบัติการบนฐานงานวิจัย