อบรมครั้งที่ 1 “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่  1 

นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่  1 โดยบพท.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมสันนิบาตเทศบาลคึกคัก หวังนำหลักงานวิชาการและการวิจัย ลงลึกพัฒนาแก้ปัญหาเมือง