ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ทีมนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล ประจำปี 2565และได้กำหนดให้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์โครงการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้กำหนดให้ที่ปรึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อนึ่ง ในส่วนของทีมที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) นั้น นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ หลายสถาบัน ได้แก่ ดร.ฌาน  เรืองธรรมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีดิจิทัล  ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ดร.พิมลพรรณ  ไชยนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์  ดร.รวดี  สุทธิศาสตร์ นักกฎหมาย  ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี นักวิจัย ผศ.ดร.อลิชา  ตรีโรจนานนท์ นักวิจัย นางสุภาวดี แก้วคำแสน ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา ผู้ช่วยนักวิจัย และนายภัทรพล ขวัญสุด ผู้ประสานงาน