ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ทีมนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) ในโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ

ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล ประจำปี 2565และได้กำหนดให้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์โครงการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้กำหนดให้ที่ปรึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวางแผนการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อนึ่ง ในส่วนของทีมที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD KKU) นั้น นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ หลายสถาบัน ได้แก่ ดร.ฌาน  เรืองธรรมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีดิจิทัล  ศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ดร.พิมลพรรณ  ไชยนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์  ดร.รวดี  สุทธิศาสตร์ นักกฎหมาย  ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี นักวิจัย ผศ.ดร.อลิชา  ตรีโรจนานนท์ นักวิจัย นางสุภาวดี แก้วคำแสน ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา ผู้ช่วยนักวิจัย และนายภัทรพล ขวัญสุด ผู้ประสานงาน