เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 4 นครสวรรค์ นวัตกรรมนคร Glabal Intelligent City

เสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 4 นครสวรรค์ นวัตกรรมนคร Glabal Intelligent Cityภายใต้การสนับสนุนงบวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)