ช่องทาง “tyintegrity 2565 Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประสานงานสถานศึกษา และผู้กำกับดูแลหลักสูตร ในยุค Covid19 มี OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ  โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปี 2565 (Anti – Corruption Education Monitoring and Evaluation 2022) เปิดช่องทาง “tyintegrity Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting กับคณะนักวิจัย

                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร จำนวนทั้งสิ้นถึง 2,475 คน  ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และผู้กำกับดูแลหลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองทัพบก  กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสังกัดหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี และสังกัดหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. เกิดความวิตกกังวล ในการขับเคลื่อนบทบาทของสถานศึกษา กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

                แต่ทว่าทีมที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปี 2565 (Anti – Corruption Education Monitoring and Evaluation 2022) ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้มากที่สุด โดยในระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2565 จึงกำหนดให้มีการเปิดตัว ช่องทาง “tyintegrity Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วยระบบ Zoom Could Meeting เพื่อมอบความสะดวก เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประสานงานสถานศึกษา และผู้กำกับดูแลหลักสูตร กับคณะนักวิจัย ในยุค Covid19 โดยช่องทางดังกล่าวเป็นการให้บริการของแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยี Teleconsult มาเป็นช่องทางให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความกังวลในการใช้งานระบบ Thai Youth Integrity เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้เข้าถึงคำแนะนำของนักวิจัย ในการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง อาทิ การใช้งานระบบ Thai Youth Integrity องค์ประกอบสำคัญและโครงสร้างการใช้งานของระบบ  วิธีใช้งานระบบ  การเข้าระบบ การประเมิน การบันทึก การวิเคราะห์ผล และการออกรายงาน ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีนักวิจัยที่พร้อมให้บริการ อีกทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาผ่าน Zoom Could Meeting  โดยการ Voice Call หรือ Video Call ได้แบบ Real Time หรือช่องทาง Chat ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที  และมีประสิทธิภาพเหมือนอยู่ใกล้นักวิจัย โดยติดต่อใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม ของช่องทาง “tyintegrity Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์” สามารถดูได้ที่ https://tyintegrity.org/