การประชุมชี้แจงโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Webinar)

โครงการ “การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการตำรวจทหาร บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อนำไปสู่คุณภาพสังคมที่ดีมีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้การประชุมชี้แจงโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในรูปแบบประชุมทางไกล (Webinar) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร