OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล