OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “เป้าหมายการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ อนาคตของอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย”

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “เป้าหมายการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ อนาคตของอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย, วันที่ 21 พฤษภาคม 2565