ทีมสหวิทยาการ OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ทีมสหวิทยาการ ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 หลังได้รับการประสาน ขอเรียนรู้ระบบ Tyintegrity เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ปัจจุบันมีเครื่องมือการสำรวจ แบบฟอร์มการสำรวจ แบบประเมินองค์ความรู้ หรือแม้กระทั่งแบบประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ อยู่มากมายและหลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือการสำรวจเหล่านั้นยังสามารถนำมาต่อยอดได้มากมายมหาศาล แต่หลายครั้งที่เครื่องมือการสำรวจดี ๆ กลับเข้าถึงยาก หรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึง ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับการสำรวจในบางสถานการณ์ได้จริง หรือแปลงให้เป็นเครื่องมือการสำรวจที่ยืดหยุ่นขึ้นมาได้ 

จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกัน และด้วยข้อจำกัดข้างต้น ผนวกกับบทบาทและหน้าที่ของที่ปรึกษาโครงการ “การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน ว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปปรับใช้ มีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3อย่างไร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมที่ปรึกษา (ทีมสหวิทยาการ ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU)) จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ที่เรียกว่า “ระบบ Thai Youth Integrity” ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ TYIntegrityProject และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ได้เล็งเห็นประสิทธิภาพและประโยชน์ของ “ระบบ Thai Youth Integrity” จึงได้แจ้งความประสงค์ขอเรียนรู้ระบบ Tyintegrity เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้วยระบบ TYIntegrity” ของวันที่ 5 เมษายน 2565  ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

สำหรับการบรรยายพิเศษ การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยระบบ TYIntegrity” ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กรอบในการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การใช้งานระบบ Thai Youth Integrity เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นว่าด้วยระบบ Thai Youth Integrity (https://tyintegrity.org/public/home?) องค์ประกอบสำคัญและโครงสร้างการใช้งานของระบบ Thai Youth Integrity วิธีใช้งานระบบ Thai Youth Integrity การเข้าระบบ การประเมิน การบันทึก การวิเคราะห์ผล และการออกรายงาน ฯลฯ นั้น นำทีมบรรยายโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  พร้อมด้วยนักวิจัยหลากหลายสาขา อาทิเช่น ด้านออกแบบและพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก โดย  อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ  ด้านจิตวิทยาสังคมปฎิสัมพันธ์มนุษย์กับ-คอมพิวเตอร์การจัดการสาธารณะ โดย อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และด้านวิจัยการศึกษาวัดและประเมินผล โดย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ยังได้ปิดท้ายการบรรยายครั้งนี้ด้วยว่า “ระบบ Tyintegrity ที่ทีมสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงาน ปปช. ให้ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบค่าเป้าหมาย สำหรับตัวชี้วัดในแผนแม่บท ประเด็นที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการบริหารโครงการ ทั้งการประเมิน integrity ทั้งของปัจเจก ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่อนุบาล อุดมศึกษา ทหาร/ตำรวจ บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป และ ระดับองค์กร (เพราะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร) ตั้งแต่ ปี 2564 และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ให้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนและการใช้ระบบดังกล่าว ให้กับศึกษานิเทศน์ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ จากสถานศึกษาทุกแห่ง องค์กรไหนสนใจ พวกเราพร้อม เพื่อให้สิ่งที่ทำ ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่”