ทีมสหวิทยาการ OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ทีมสหวิทยาการ ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD COLA KKU) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 หลังได้รับการประสาน เรียนรู้ระบบ Tyintegrity เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา