ประชุมสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

โครงการ “การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ