OPSCD COLA KKU ร่วมชื่นชม ยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมชื่นชม ยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

          เพื่อเป็นการชื่นชม ยินดี ยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของ COLA KKU ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ กับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ซึ่งเดิมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 11133/2564 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบกับหนังสือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สอวช. (บพท.) ที่ อว 6201/1704 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5637/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ไปช่วยปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 

          ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU นั้น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ถือเป็นผู้นำที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้ก้าวทันโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านผลงานไม่ว่าจะเป็นในด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเชื่อมโยงกับภาคีหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับประเทศ และการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยในการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้งานในโครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายได้ และหากจะมองจากความโดดเด่นของ นั้น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ แล้วคงจะหนีไม่พ้น ความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่สามารถนำศูนย์ปฏิบัติการฯ ไปสู่ความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงศักยภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนนำมาซึ่งตำแหน่งดังกล่าว