การทำ Tech Foresight ภาคใต้

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคใต้ (การทำ Tech Foresight ภาคใต้) วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์