การทำ Tech Foresight ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การทำ Tech Foresight ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น