การทำ Tech Foresight ภาคเหนือ

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคเหนือ (การทำ Tech Foresight ภาคเหนือ) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่