การทำ Tech Foresight ภาคตะวันออก

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคตะวันออก

(การทำ Tech Foresight ภาคตะวันออก) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา