การทำ Tech Foresight ภาคกลาง

การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคกลาง

(การทำ Tech Foresight ภาคกลาง) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์