ลอตเตอรี่ไทย กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา (Lotteries and Educational Opportunities for Thailand)

ลอตเตอรี่ไทย กับการสร้างโอกาสทางการศึกษา (Lotteries and Educational Opportunities for Thailand)

โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น