การสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบการประชุมทางไกล Video Conference (ระบบ ZOOM webinar แปล 2 ภาษา)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ในปีการศึกษา 2563 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) และมุ่งเน้นการปรับฐานคิดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบหรือกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ผ่านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการต้านทุจริต รวมถึงส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ