ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ร่วมหารือเตรียมงาน “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ทีมนักวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (OPSCD COLAKKU) ร่วมหารือเตรียมงาน “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU อันประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์  ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหารือเตรียมงาน “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยการนำของ รศ. ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย  

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ระดมสมองหารือการเตรียม “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ที่จะมีการประชุมขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้คอนเซ็ปท์  “การร่วมกันออกแบบปฏิบัติการเชิงพื้นที่สมาร์ทบล๊อก และย่านการเดิน” โดยมี ผู้นําชุมชนในพื้นที่ศึกษา “โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ กฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้” ซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ อันประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสวรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาล ผู้แทนกลุ่มกิจการคลีนิคและการฟื้นฟูสุขภาพ ผู้แทนโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้แทนกลุ่มกิจการค้าปลีกประธานกลุ่มซิเมนท์ไทยโฮมมาร์ท และบุญถาวรนครสวรรค์ ผู้แทนเครือ เซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์ ผู้แทนกลุ่มค้าปลีกค้าส่งและตลาดเกษตรนครสวรรค์ และผู้แทนกลุ่มขนส่ง และโลจิสติกส์ นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมร่วมกันสะท้อนความพร้อมเปิดเมือง เพื่อสร้างโอกาส สร้างการเรียนรู้การเติบโตว่า กว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่ออกแบบได้ด้วยมือคนนครสวรรค์เอง ต้องคิดแบบไหน ต้องวางแผนพัฒนาเมืองอย่างไร