ทีมนักวิจัย OPSCD KKU ร่วมหารือเตรียมงาน “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU อันประกอบด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์  ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมหารือเตรียมงาน “การประชุม Nakhonsawan Investment Forum” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์