บทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ The Roles of Anti-Corruption Agencies in Singapore, Hong Kong, and Republic of Korea

โดย ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และสุริยานนท์ พลสิม คลิ๊ก
——————————

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสานักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และสุริยานนท์ พลสิม
บทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้
—The Roles of Anti-Corruption Agencies in Singapore, Hong Kong, and the Republic of Korea—ขอนแก่น:
วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
1.ไทย—ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ . ชื่อเรื่อง
55 หน้า
ISBN 978-616-438-406-4