ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ Assessment Systems on Integrity, Transparency, and Good Governance in Public and Private Sectors in Malaysia, Singapore, and the Republic of Korea

โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ อ.สุริยานนท์ พลสิม คลิ๊ก

——————————-
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสานักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และสุริยานนท์ พลสิม
ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในเกาหลีใต้
มาเลเซีย และสิงคโปร์—Assessment Systems on Integrity, Transparency, and Good Governance in
Public and Private Sectors in Malaysia, Singapore, and the Republic of Korea—ขอนแก่น: วิทยาลัย
ปกครองท้องถนิ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
1.ไทย—ระบบการประเมินคุณธรรม. ชื่อเรื่อง
55 หน้า
ISBN 978-616-438-404-0