การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)