กิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการ ITA 2564 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom

กิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ของ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom