OPSCD COLA KKU เข้าร่วมใน กิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการ ITA 2564 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมเข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ของ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตภาษีเจริญ แลสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom

          “กระบวนการ Site Visit” เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะทำงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ หัวหน้าโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ละในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ นักวิจัยในโครงการฯ และคณะทำงาน ได้ทำการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ (Integrity & Transparency Assessment) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom อนึ่ง การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวัง ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

          โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-14.00น. คณะทำงานได้เข้าตรวจเยี่ยม Site Visit แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ของ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  สำนักงานเขตลาดพร้าว ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom และได้ร่วมเรียนรู้ สถานภาพของสำนักงานเขต ว่า นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ในฐานะผู้นำสำนักงานเขต มีการบริหารจัดการกับการประเมิน ITA อย่างไร ถึงได้คะแนน (IIT) ในระดับที่ดีมาก อะไรคือ key of success , best practice, เคล็ดลับความสำเร็จของ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างไร โดยมีสาระโดยสังเขป ดังนี้ “ที่นี่ เราเน้นเริ่มเร็ว ทำบ่อย เน้นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ใช้ประโยชน์จากคนที่อยู่ในพื้นที่จริง เป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชน สื่อสารกับประชาชน ไม่เน้นระบบการสั่งการจากบนลงล่าง และสำหรับการขับเคลื่อนองค์กร เราถือว่า “การสร้างความเข้าร่วมใจขององค์กรเป็นหัวใจเลย” ยิ่งไปกว่านั้นในตอนท้ายยังได้กล่าวขอบคุณคณะทำงาน ที่ได้ทำการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ว่ากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือ เป็นกลไกในการยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างแท้จริง”

ต่อเนื่องที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จากการถอดบทเรียนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะทำงานได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการให้ข้อสะท้อนและข้อเสนอแนะของสำนักงานเขต เช่น โครงสร้างองค์กร การให้บริการสาธารณะ และการสื่อสารภายใน เป็นต้น โดย นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ได้สะท้อนในเชิงการทำงานของที่นี่ ว่า “การปรับวัฒนธรรมในการทำงาน ทำให้ปัญหาอุปสรรคการสื่อสารลดลง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน แต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นผู้บริหารระดับสูง คือใช้ความสม่ำเสมอ จริงใจ และเข้าใจ”

          ปิดท้าย วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักเขตในหลากหลายประเด็น และเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า ที่สำนักงานเขตแห่งนี้ มีความโดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และจะเห็นได้ชัดว่า ผู้นำที่นี่ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตอย่างเป็นระบบเป็นอย่างมาก โดยมีการมอบหมายงานตามความรับผิดชอบในการประเมิน ITA มีระบบที่พัฒนาขึ้นมาเองของสำนักงานเขต ที่มีหน้าที่ควบคุม ติดตามการทำงานแบบออนไลน์ พร้อมมีแนวทางการทำงานในสำนักงานเขต คือ การประชุมทุกสัปดาห์ การตั้งไลน์กลุ่ม ให้มีการแจ้งความคืบหน้า ทำให้เห็นว่ากระบวนการ ระบบการมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ ที่สำนักงานเขตออกแบบขึ้นมานั้น สามารถขับเคลื่อน ITA ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ด้านผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ยังได้เน้นย้ำว่า “หากไม่มีการประเมิน ITA “ระบบการมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ” ก็ยังจะเดินต่อไป เพราะว่าในการทำงานยุคใหม่ เราก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นระบบควบคุมไปการพัฒนา IT โดยที่ประชาชนต้องตรวจสอบการทำงานของสำนักงานเขตได้  ดังนั้นสำนักงานเขตต้องทำงานเป็นระบบไว้ เหมือนมีใครอยากตรวจสอบอะไร อยากได้ข้อมูลส่วนไหน สำนักงานเขตก็สามารถให้ได้เลย ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของสำนักงานได้ด้วย” และนอกเหนือจากสิ่งอื่นใด บุคลากร ด้าน IT ของที่นี่ ได้สะท้อนความพร้อมเพรียง ในการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ระบบสนับสนุนงาน และการถ่ายโอนข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน่าประทับใจ