PSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ “เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing Things) (วันที่ 3)

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways Of Doing Things) สร้างความเข้มแข็ง โดยเชื่อมภายในสู่ภายนอกพร้อมเน้นย้ำกระบวนการ “เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (วันที่ 2)

วันที่ 23 กันยายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และหน่วยบริหารและจัดหารทุนเพื่อการพัฒนารับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing Things) ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและในรูปแบบ Online ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาขอนแก่นครบ 200 ปี และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดพิธี และ ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสรุปประเด็นคำถามของเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2654  “ท่านคิดว่าผลกระทบใดจะเกิดขึ้นกับเมืองของท่าและส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด” โดยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing Things) ทั้งทางห้องประชุมและในรูปแบบ Online ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom cloud Meetings ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในประเด็นระเบิดเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากที่สุดและมีผลกระทบรุนแรงมากที่สุด ลำดับต่อมาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2654 ในประเด็น “สิ่งใดที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในจังหวัดของท่าน” โดยมี รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) คอยให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาต่างๆ จุดประกายความคิด มุมมองที่แตกต่างและสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ได้กล่าวถึง Khon Kaen Smart City model เพื่อให้กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์สามารถหยิบไอเดียจาก Khon Kaen Smart City model นำไปใช้หรือได้ไอเดียใหม่ๆ จากการต่อยอดองค์ความรู้เดิมมาใช้ในพื้นที่ของตนเอง และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบเกียรติบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing Things) ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัติออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมผ่านทาง Zoom cloud Meetings อีกด้วย