OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ หน่วยประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กร

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 (ช่วงเช้า) สำนักงานป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ในรูปแบบ Online ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meetings

โดยได้รับเกียรติจากนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผลการประเมินเกินร้อยละ 80 โดยจำเป็นต้องผนึกกำลังจากทั้ง 50 สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้งยังต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรและกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เปิดตัวฟีเจอร์การสำรวจความพึงพอใจ และนำเสนอผลการประเมินของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80.75 หรือ ระดับดี ในภาพรวมของการประเมิน ITA โดยมี 1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3.แบบตรวจประเมินสาธารณะ (OIT) ในสามตัวนี้ มีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด แต่จะเน้นไปที่โปรแกรมปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และข้าราชกาลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความเท่าเทียม ผลการประเมินดังกล่าวเป็นไปได้ดี ซึ่งได้ระดับคะแนนถึงร้อยละ 92.38 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ระดับต่ำสุดคือการป้องกันการทุจริตคือร้อยละ 70.00 ส่วนคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาพรวมรายกลุ่มเขต ผลคือกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้คะแนนในระดับ A และในปี พ.ศ.2565 จะต้องมีการพัฒนาในมิตินี้อย่างต่อเนื่อง

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการประเมิน พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA)

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และ ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสรุปผลการประเมินพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาองค์กร โดยมีใจความดังนี้ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เห็นถึงอย่างก้าวกระโดดผ่านเว็บไซต์ Bangkok ITA ทั้งในรูปแบบSoft File หรือทำแบบกระจุกบ้าง แต่ปัจจุบันทุกอย่างถูกผนวกทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ในส่วนการประเมิน ITA ประกอบด้วย1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3.แบบตรวจประเมินสาธารณะ (OIT) ในปีที่แล้วได้กำหนดจำนวนผู้ประเมินน้อยกว่าในปีนี้ แต่ในปีนี้หลายๆเขตก็สามารถระดมคนมาประเมินจนได้จำนวนถึงเป้าหมาย ในส่วนของ OIT จะต้องทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส นอกจากนั้นยังได้มีการกล่าวถึงเกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัดและผลคะแนนในแต่ละสำนักงานเขต และได้แนะนำให้มีการทำคู่มือในการร้องเรียน อธิบายว่าประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องอะไรหรือไม่สามารถร้องเรียนเรื่องอะไรได้ เขียนอย่างไร ยื่นเรื่องได้ที่ไหน เมื่อประชาชนร้องเรียนแล้วควรมี Feedback กลับไปว่าจะดำเนินการเช่นไร ใช้เวลามากน้อยเพียงใด เพื่อให้ประชาชนที่มาร้องเรียนได้รู้ว่า Voice ของพวกเค้าได้รับการดำเนินการอย่างไร และสุดท้ายได้กล่าวขอบคุณนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตที่ได้มาร่วมประชุมในช่วงเช้า

ในช่วงบ่าย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการสํานักประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส สํานักงาน ป.ป.ช. ได้บรรยายถึงความสําคัญและแนวคิดของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ วิธีการในการเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ITA ต่อสาธารณะ เกณฑ์การประเมินที่มีการปรับเกณฑ์ในบางส่วนให้มีความชัดเจนและเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับปฏิทินการประเมินโดยจะเริ่มต้น ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2564 และสรุปผลการประเมินในช่วง กันยายน 2565

ลำดับดับต่อมาได้มีการนำเสนอ ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) Version 2022 นำโดย รศ. ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาเครื่องมือปี 64 ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และ ผศ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้อธิบาย Features ต่าง ๆที่เพิ่มขึ้นเพื่อความแม่นยำและชัดเจนในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลเบื่องต้นและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยได้กล่าวว่า “ ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) 2022 จะสามารถอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น “