สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ร่วมใช้งานระบบ Thai Youth Integrity

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ร่วมใช้งานระบบ Thai Youth Integrity ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนการประเมินผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน