การเสวนาหัวข้อ “ความสำเร็จ และความท้าทายของรัฐไทยในการดำเนินนโยบาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายโดย ดร.อลิสา หะสาเมาะ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย สาขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมภายใต้โครงการ ขอนแก่น: สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบ สภาพปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ รัฐ กับประชาชน จึงได้มีนโยบายการตั้ง ศอ.บต และใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต.มีบทบาทมากกับภาคประชาสังคมภายใต้การนำทวีป สอดส่องเปิดพื้นที่โครงสร้างราชการ ต่อรองในระดับสูง ก่อนหน้ารัฐประหาร CSOs มีการจัดพื้นที่สนับสนุนประชาชน ต่อรองกับผู้มีอำนาจ
จนกลายเป็นปมขัดแย้ง ศอ.บต.กลายเป็นเครื่องมือควบคุม ดึงคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ความคุมแหล่งทุน ข้อมูล เช่นโครงการเด็กและสตรี เน้นสันติสุขมากกว่าสันติภาพ เช่นออกกฎหมายควบคุม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
ศอ.บต.ต้องคลี่คลาย สิ่งที่เห็น และ สิ่งที่เป็น ที่ผ่านมาเอกราช

ดังนั้นกลายเป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลไทยสร้างให้เชื่อจะต้องปลดล็อคเรื่องเหล่านี้ให้ชาวปาตานีเผชิญกับความเป็นจริง ศอ.บต.จะต้องเข้าใจ ชาติ มาตุภูมิ ชาติพันธ์มลายู สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ประชาชนรักและศรัทธา ดูแลทุกคนทุกฝ่ายอย่างเป็นกลางให้มากที่สุด

YouTube player