OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ” โดย อ.พงศ์จรัส รวยร่ำ

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้บริบทชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ นักกฎหมายผู้ได้รางวัลสันติประชาธรรมในฐานะบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เนื้อหาสาระในการบรรยายในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ถึงต้นเหตุของการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่ การนำหลักศาสนามาขับเคลื่อนสังคม ปรับเปลี่ยนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรักษาซึ่งความเป็นธรรมเพื่อรักษาความสงบภายในพื้นที่ และเครื่องมือในการขับเคลื่อนนี้ใช้หลักการ 3 ธง อันได้แก่ ธงประชาธิปไตย ธงโลกาภิวัตน์ และ ธงแห่งความเป็นธรรม อีกทั้งร่วมวิเคราะห์หาทางขับเคลื่อนสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

YouTube player