เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 3 การเพิ่มมูลค่าเกษตรอาหารโดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

เนื้อหาวันนี้จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมทั้งหมด โดยประกอบด้วย 1.นวัตกรรมอการผลิตาหารพลิกโฉมธุรกิจ SMEs ไทยได้อย่างไร 2.นวัตกรรมการผลิตอาหาร S-Curve ใหม่ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร จริงๆโหมดของอาการเราอยู่ใน S-Curve 5 เรื่องแรกที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและจะเพิ่มอีก 5 อันในตอนหลัง ถ้าเทียบมูลค่ากับอุตสาหกรรมอื่นๆจะมีมูลค่าสูงกว่า แต่การเกษตรกรอยู่ในมือของคนไทยและมีโอกาสทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา โดยการผลิตจะแยกออกเป็น 3-4 เรื่องที่เป็นศักยภาพการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
1.การผลิต เราต้องพัฒนาพันธุ์พืชต่อเนื่องเรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันจากต่างประเทศ
2.การแปรรูป มีหน่วยงานองค์ช่วยเหลือในการคิดค้นให้สินค้าแปรรูปสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นรวมถึงการแก้ไขปัญหาการเหม็นหืนและควรมีการระดมทุนเพื่อนำเอาเทคโนโลยีเพื่อลดเวลาและแรงงานลง
3.การตลาด ประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากผลผลิตด้านการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยสามารถปรับตัวจากกำแพงภาษีหรือการกีดกันการขาย
4.เกษตรกร / สถาบันเกษตรกรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เริ่มจาก Product Concept ปัจจุบันควรใช้ความต้องการในตลาดให้มากขึ้น หลังจากนั้นจะทำหารออกแบบ ( Product Design ) ให้เกิดความยั่งยืนในการขาย ขั้นต่อไปเป็นการประเมินต้นทุน และวัตถุดิบ/กระบวนการการผลิต ( Cost Evaluation and Material / Production / Process ) เพื่อที่จะเปรียบเทียบด้านราคา ( Price Comparison ) และควรทำการเพิ่มช่องทางการตลาด ( Channels to Offer ) ทางโซเชียลจากเดิมที่ขายหน้าร้าน นวัตกรรม คือ การทำสิ่งใหม่ให้เป็นจริงและจับต้องได้ แบ่งเป็น 3 อย่างคือ 1)ด้านสินค้า 2)บริการ 3)การผลิต โดยนวัตกรรมอาหาร 10 เทรนด์มาแรง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ประกอบด้วย
1.ความแปลกใหม่
2.เทรนด์สุขภาพ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
3.การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.ขนมขบเคี้ยวที่ไม่ใช่แค่ของกินเล่น ขนมที่ทำจาก ผักหรือเห็ด
5.อาหารที่ปรับเข้ากับความชอบของผู้ทานเฉพาะบุคคล
6.การใช้ไฟเบอร์ในรูปแบบใหม่ๆ
7.ทานแล้วรู้สึกดี
8.คนเลือกของจากแบรนเล็ก เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมองว่าแบรนเล็กมีความใส่ใจเรื่องผลิตภัณฑ์มากกว่า
9.โซเชียลส่งเสียง ร่วมสร้างสูตรอาหาร มีอิทธิพลอย่างมาก เป็นแพลทฟอร์มในการสื่อสารไปถึงแบรนด์

YouTube player