OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ Knowledge Mapping Workshop ครั้งที่ 1 โดย ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี

U2T-27 team ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) ครั้งที่ 1 โดยท่านวิทยากร ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
โดยเนื้อหาสำคัญคือ หัวใจสำคัญของการเขียนแผนที่ความรู้หลักจากที่ได้รับความรู้หรือข้อมูลมา เรียกว่า “Golden Circle” มีทั้งหมด 3 สิ่ง W H Y ซึ่งจะช่วยเรียงลำดับการจัดทำแผนความรู้ อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้ที่ได้รับมานั้นไม่สูญหาย ได้แก่
-What(อะไร) จะนำความรู้ที่อะไรมาทำเป็นแผนที่
-How(อย่างไร) วิธีการในการทำจะทำอย่างไร
-Why(ทำไม) ให้ตอบด้วยวัตถุประสงค์ของแผนที่ความรู้

YouTube player