การพัฒนาภูมิสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 โดย ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

การพัฒนาภูมิสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 โดย ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
การพัฒนาต้องเป็นไปภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เริ่มแรกต้องลงศึกษาพื้นที่ที่จะพัฒนาก่อน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์และ 241 ตัวชี้วัด รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งการพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องพัฒนาทุกด้านในชุมชน ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ ปฏิรูปการศึกษา เกษตรกรรม ความปลอดภัยในสังคม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ศาสนาละวัฒนธรรม พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และการปกครองเมือง อีกทั้งการพัฒนาต้องปรับตามสถานภาพปัจจุบันของสังคม และเศรษฐกิจประเทศ และควรเอาเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมาปรับใช้ด้วย

YouTube player