จ.ขอนแก่น มอบหมายให้ OPSCD COLA KKU จัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถของ คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น ให้จัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถ ให้กับคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดขอนแก่น พร้อมชูจุดเน้น ให้เข้าถึง เข้าใจแผนพัฒนาระบบบริหารและผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operations and Promotion Center for Livable Smart City Development (OPSCD) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU อันประกอบด้วย อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์สุริยานนท์ พลสิม นายภัทรพล ขวัญสุด และนางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น (คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกันนำข้อมูล มาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Steps of strategic planning process) ที่ทางคณะผู้จัดได้เตรียม แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์ และโอกาสพัฒนาจังหวัด ร่วมกัน

การจัด Workshop เพิ่มขีดความสามารถของ คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากผู้คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพร้อมเพรียงโดยการจัดทําแผนกลยุทธเ์ชิงบรูณาการ แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
นี้ถือเป็นโครงการเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาหาผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง หรือเป้าประสงค์ และนำส่งข้อมูลต่อจังหวัดเพื่อทำแผนปฏิบัติการทีจะทําให้ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายบรรลุ ต่อไป