OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของBusiness Model Canvas ครั้งที่ 3

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “Business Model Canvas ครั้งที่ 3” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และรองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและ​ขนาดย่อมไทย

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้ มาให้ความรู้ในการทำธุรกิจว่าควรมีการเตรียมตัวอย่างไรให้อยู่รอดในปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการนำเสนอ Business Model Canvas ของธุรกิจตัวเองที่คิดว่าจะทำ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขธุรกิจที่จะเกิดขึ้น

YouTube player