Business Model Canvas ครั้งที่ 2

U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “Business Model Canvas ครั้งที่ 2” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และรองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและ​ขนาดย่อมไทย

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมหลักแบบไหนคือสิ่งที่บริษัททำจนประสบความสำเร็จแล้วส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มลูกค้า รูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นแก่นความสามารถหลักของธุรกิจ พันธมิตรหลักที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้นคือใคร การดำเนินธุรกิจนั้นมีต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มลูกค้าและโครงสร้างต้นทุนควรเป็นแบบไหน

YouTube player