OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ Power BI ครั้งที่ 2

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ  U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “การใช้โปรแกรมPower BI ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย คุณสุภาพ ไชยยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้มาให้ความรู้การใช้โปรแกรม Power BI ในการจัดการข้อมูลทางสถิติให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลทางสถิติที่ได้มาไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

YouTube player