เกษตรและอาหารครั้งที่ 2

U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรอาหารของไทย” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึงภาพรวมการผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันว่าควรมีแนวทางไปในทิศทางไหน เพื่อให้ตอบความต้องการของตลาดโลก และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ได้

YouTube player