OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ blockchain ภาคประชาชน ครั้งที่ 2

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “blockchain ภาคประชาชน” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย คุณศักย์ มหาสุวีระชัย

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนอธิบาย Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ไม่ต้องใช้คนกลางในการทำธุกรรม เช่นการในทรัพย์สินใส่เข้าไปเป็นดิจิทัลและยังสามารถโอนให้คนอื่นโดยไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งมีหลายตัวแต่หลักๆและเป็นที่รู้จักคือ bitcoin

YouTube player