OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ หน่วยเกษตรและอาหารครั้งที่ 1

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของ U2T-27 team เรียนรู้และเข้าใจ “ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรอาหารของไทย” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึงภาพรวมการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ซึ่งในปี 2020 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารลำดับที่ 13 ของโลก มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงการเติบโตอุตสาหกรรมอาหารไทยอีกด้วย

YouTube player