ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ผอ. ศูนย์ OPSCD ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลสนับสนุนในการรับการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2566 ระดับชาติ ให้กับทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนและสร้างผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพทีมธุรกิจในพื้นที่ดำเนินธุรกิจ ของทีมธุรกิจ จากทั่วประเทศ โดยทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย (ระดับชาติ)
ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจและท่องเที่ยว/ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด , นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด , อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด , เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด , ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด และนายวชิรพงศ์ ชินศุภลักษ์ รองประธานโรงแรม THE RICE ROI-ET พร้อมกันด้วย รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD)ร่วมกล่าวคำนิยมถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงาน และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
สาระโดยสังเขปจาก รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD)มีดังนี้ โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์จากทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดนี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำข้าวหอมมะลิ รังไหม และกล้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาเป็นส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจุดนี้เป็นการนำสินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) ที่ถูกนำมาพัฒนา และร่วมตั้งข้อสังเกตทางธุรกิจ